Styringsrente

Norges Bank setter styringsrenten, men hvordan gjør de det og hva betyr det for boliglånet ditt?

Hva er styringsrenten?

Dette er Norges Bank, sentralbanken, sitt viktigste virkemiddel for å påvirke aktiviteten i den norske økonomien. Målet er å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi. Normalt ser man at rett etter en endring i styringsrenten følger alle norske banker etter. Innskuddsrentene, renten på sparekontoen, og boliglånsrentene justeres som regel nøyaktig like mye som styringsrenten, enten det er opp eller ned. Men dette er ikke en lov eller regel, bankene står fritt sånn sett til å vente eller gjøre som de vil med tanke på justeringer av styringsrenten.

Norges bank bestemmer styringsrenten

Sentralbanken sin komite for pengepolitikk og finansiell stabilitet samles normalt 8 ganger i året for å sette styringsrenten. Disse møtene kalles rentemøte og annonseres i Norges Banks offisielle kalender. Denne komiteen har en enorm oppgave og må veie mange hensyn før de lander på en beslutning som mange ulike interessenter venter spent på. I forbindelse med rentemøtene avholdes det pressekonferanse der sentralbanksjefen redegjør for vurderingene som komiteen har gjort og hvordan de ser på utviklingen videre. Fire ganger i året utgis også Pengepolitisk rapport med Norges Bank sine vurderinger og anslag knyttet til norsk økonomi.

Hva er styringsrenten nå?

På Norges Bank sine nettsider kan du følge utviklingen og lese pengepolitikk rapport. Her ser du siste rentebeslutning

Hva med boliglånet mitt?

Boliglånet til en vanlig lånetaker påvirkes ikke direkte av hva styringsrenten er, men det henger sammen. I nybygger.no har vi enkle produkter, det er ett selvbetjent konsept og lik pris for alle som gjør at vi kan holde kostnadene nede. Det igjen betyr at vi kan prise rentene lavt til deg som kunde.

Varslingsfristen på renteendringer på lån er 2 måneder i Norge. Det var tidligere 6 uker, men ble oppjustert i juli 2023. Merk at det kun er dersom endringen er negativ for kunden, altså at renten på lånet går opp. Bankene skiller ofte på nye og eksisterende lån, altså at nye lånekunder for ny, høyere, rente med en gang. I nybygger.no har praksisen variert noe, men den siste tiden har vi vært snille og ventet like lenge med renteøkninger til både nye og eksisterende lånekunder.

Interessert i billig boliglån?

Flytt boliglånet til nybygger

Hvordan setter banken boliglånsrenten?

Det er viktig å huske at styringsrenten gir en føring for bankene, men altså ikke noe de må følge. Bankene har sine hensyn å ta i tillegg, de er bedrifter som må tenke langsiktig og må tjene penger for å overleve. Bankens risikovurdering, konkurransen i markedet og kostnader er med på å bestemme boliglånsrenten. Mange banker gir også ulike renter til kundegrupper. I nybygger.no skiller vi ikke på kundene, kun på hvor mye som er lånt opp av boligens verdi (belåningsgrad) og hvor stor lånet er. Altså ingen medlemsfordeler, og ikke ulik pris på lån basert på alder, type lån eller bolig.

Begrepet rentemargin brukes ofte for å beskrive differansen mellom utlånsrenten og innskuddsrenten. Det kan likevel ikke brukes for å beskrive bankenes fortjeneste før faste kostnader siden banker ikke er finansiert utelukkende med innskudd.

Bankene finansierer i hovedsak kundeutlån med:

  • Innskudd fra kunder (sparekontoer og lignende)
  • Bankens egenkapital (lovpålagt krav)
  • Lån i obligasjonsmarkedet som har risikotillegg (markedsfinansiering)

Innskudd fra kunder og markedsfinansiering utgjør størsteparten av bankenes innlån. Markedsfinansierte lån er i stor grad styrt av pengemarkedsrenten, (Nibor) og et risikotillegg og vil alltid være høyere enn styringsrenten.

Kort fortalt er derfor ikke styringsrenten kostnaden banken har for å låne penger. Derfor blir heller ikke styringsrenta og bankenes utlånsrente lik, selv om de ofte følger hverandres utvikling.

Les mer om hvordan bankene setter boliglånsrenten hos Finans Norge

Kilde: Norges Bank og Finans Norge.